Kopírovacie služby:

Vyhotovenie kópie A4 jednostranne0,15 €
Vyhotovenie kópie A4 obojstranne0,20 €
Vyhotovenie kópie A3 jednostranne 0,20 €
Vyhotovenie kópie A3 obojstranne0,40 €

Administratívne služby:

Vystavenie potvrdenia o veku domu4,50 €
Vystavenie potvrdenia pre kataster4,50 €
Odpis vodomerov 1,00 €
Vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných nebytových priestorov35,50 €
Poplatok za účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zákona – (výročná schôdza)20,00 € – každá začatá hod.
Organizovanie písomného hlasovania20,00 €
Zabezpečenie úveru pre bytový dom1 % – z výšky cieľovej sumy
Spracovanie dokumentácie na poskytnutie grantov80,00 €
Predčasné splatenie úveru a úkonmi s tým súvisiacimi300,00 €
Poslanie upomienky službou SMS0,12 €
Vypracovanie splátkového kalendára pre dlžníka12,00 €
Poplatok za zmenu vlastníka nehnuteľnosti22,00 €
Vytvorenie platobného rozkazu na úhradu pohľadávky a
príprava dokumentácie
33,00 €
Poplatok za spracovanie záložného práva v prospech
vlastníkov bytov a nebytových priestorov s predložením potrebných dokladov do katastra nehnuteľností
45,00 €
Administrácia úverov komerčných bánk, ŠFRB, dotácii15,00 €
Stavebné povolenie300,00 €
Kolaudačné konanie 150,00 €
Ohlásenie stavby150,00 €
Zabezpečenie inžinierskej činnosti500,00 €
Vytvorenie dokladov pre vykonanie exekúcie25,00 €
Spracovanie mzdy – odmeny pre zástupcov vlastníkov,
domovníka alebo iného zamestnanca
15,00 €
Príprava podkladov pre súdne konanie100,00 €
Účasť na súdnom konaní 30,00 €/hod.
Pravidelná údržba technologických zariadení30,00-50,00 €
Poslanie upomienky doporučeným listom10,00 €