Prihlásenie do portálov:

Mesačný poplatok za správu:

Odmena správcu za bytový priestor

7,60 – 24,00 €
(9,50 – 30,00 € s DPH)
Odmena správcu za nebytový priestor

(vylučujú sa pivnice)

0,08 – 0,24 €
(0,10 – 0,30 € s DPH)

Odmena správcu za parkovacie miesto

1,44 – 2,88 €
(1,80 – 3,60 € s DPH)

Cenník nadštandardných úkonov:

 • Potvrdenie o veku objektu 4,80 € (6,00 € s DPH)
 • Potvrdenie o vyrovnaní pohľadávok
  pre katastrálny úrad, banky a pod.
  4,80 € (6,00 € s DPH)
 • Vystavenie vyjadrenia správcu
  (napr. stavebné úpravy, zmena kapacity
  istenia, potvrdenie o odpadoch..)
  4,80 € (6,00 € s DPH)
 • Vypracovanie nájomnej zmluvy
  o nájme spoločných priestorov alebo
  nebytových priestorov – pre podnikateľov
  40,00 € (50,00 € s DPH)
 • Vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme
  spoločných priestorov alebo nebytových
  priestorov - pre nepodnikateľov – (vlastník z domu)
  8,00 € (10,00 € s DPH)
 • Zorganizovanie každej schôdze vlastníkov
  nad rámec za príslušný rok vrátane prípravy
  24,00 € (30,00 €/hod. s DPH)
 • Spracovanie písomného hlasovania
  (vyhlásenie, tlač hlasovacích lístkov)
  4,00 € (5,00 €/priestor)
 • Spracovanie elektronického písomného
  hlasovania (vyhlásenie, nahratie na EASY DOM)
  2,40 € (3,00 €/priestor)
 • Vypracovanie zápisnice zo schôdze vlastníkov,
  písomného hlasovania, elektronického
  hlasovania zo strany správcu
  32,00 € (40,00 € s DPH)
 • Iné činnosti nad rámec zmluvy – správca
  (hodinová sadzba)
  24,00 € (30,00 €/hod. s DPH)
 • Spolupráca a účasť správcu na
  kontrole orgánov štátnej správy (kontrola
  kamerových záznamov, súčinnosť
  s polícou, atď.) nad rámec zmluvy o
  výkone správy (hodinová sadzba mimo
  pracovnej doby)
  24,00 € (30,00 €/hod. s DPH)
 • Účasť konateľa na súdnom pojednávaní
  vrátane prípravy
  24,00 € (30,00 €/hod. s DPH)
 • Odpočet vodomeru/meračov 1,20 € (1,50 €/priestor s DPH)
 • Individuálny termín odpočtu meračov
  v byte na žiadosť vlastníka počas
  pracovnej doby (hradí konkrétny vlastník/dlžník)
  9,60 € (12,00 € s DPH)
 • Odpočet osobomesiacov 0,80 € (1,00 € s DPH / priestor)
 • Poplatok za vypracovanie ročného
  vyúčtovania (v prípade, že za priestor
  nie je účtovaný správcovský poplatok)
  20,00 € (25,00 € s DPH)
 • Poplatok za vypracovanie opravného
  vyúčtovania - spôsobené chybou vlastníka
  20,00 € (25,00 € s DPH)
 • Nahlásenie poistnej udalosti vr. zabezpečenia
  fotodokumentácie, príp. hlásenia vandalizmu,
  oznámenie na polícii
  40,00 € (50,00 € s DPH)
 • Jednorazový poplatok za úkony súvisiace
  so splatením úveru a ukončením úveru
  240,00 € (300,00 € s DPH)
 • Vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka 4,00 € (5,00 € s DPH)
 • Upomienka zaslaná dlžníkovi e–mailom 2,40 € (3,00 € s DPH)
 • Upomienka zaslaná dlžníkovi SMS 2,40 € (3,00 € s DPH)
 • Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou 12,00 € (15,00 € s DPH)
 • Poslanie dokumentov poštovou službou
  do vlastných rúk
  4,00 € (5,00 € s DPH)
 • Spracovanie splátkového kalendára dlžníka
  (hradí konkrétny vlastník/dlžník)
  12,00 € (15,00 € s DPH)
 • Administratívne práce spojené so zmenou
  vlastníka  (rozdelenie sumy medzi
  pôvodného a nového vlastníka)
  19,20 € (24,00 € s DPH)
 • Vytvorenie platobného rozkazu na úhradu
  pohľadávky a príprava dokumentácie
  28,00 € (35,00 € s DPH)
 • Poplatok za spracovanie záložného práva
  v prospech vlastníkov bytov a nebytových
  priestorov s predložením potrebných
  dokladov do katastra nehnuteľností
  40,00 € (50,00 € s DPH)
 • Príprava podkladov pre právneho
  zástupcu na žalobu alebo exekúciu
  24,00 € (30,00 € s DPH)
 • Príprava podkladov pre súdne konanie 80,00 € (100,00 € s DPH)
 • Odmena za správu domov po uplynutí
  ochrannej doby za byt a NP / mesiac
  26,40 € (33,00 € s DPH / priestor)

Účtovníctvo a náklady na prevádzku domu:

 • Mesačný poplatok za spracovanie mzdy pre pracovníka zamestnaného pre dom 16,00 € (20,00 € s DPH)
 • Poplatok za spracovanie jednorazovej mzdy pre pracovníka zamestnaného pre dom 28,80 € (36,00 € s DPH)
 • Zabezpečenie vyhotovenia úradne overenej kópie dokumentu 2,24 € (2,80 € s DPH)
 • Spracovanie domového poriadku 20,00 € (25,00 € s DPH)
 • Zabezpečenie výberu alebo vkladu na účet domu 8,00 € (10,00 € s DPH)
 • Mesačné vedenie ďalšieho bankového účtu aj úverového (mimo toho ktorý bol
  založený na začiatku výkonu správy) – nezahŕňajú sa termínované alebo iné sporiace účty
  12,00 € (15,00 € s DPH)

Činnosť nad rámec zmluvy:

 • Spracovanie dokladov a podanie žiadosti o podporu na obnovu domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania 1% z výšky úveru
 • Kompletné spracovanie úveru - podanie žiadosti o úver v komerčnej banke 1% z výšky úveru
 • Podanie žiadosti o finančný grant 80,00 € (100,00 € s DPH)
 • Stavebné povolenie 256,00 € (320,00 € s DPH)
 • Kolaudačné konanie 136,00 € (170,00 € s DPH)
 • Ohlásenie stavby 136,00 € (170,00 € s DPH)
 • Spracovanie vyúčtovania pri zmene správy 19,20 € (24,00 € s DPH / priestor)
 • Kópia / scan dokumentu s vyhľadávaním na vyžiadanie A4 (1 strana) 0,12 € (0,15 € s DPH / strana)
 • Kópia / scan dokumentu s vyhľadávaním na vyžiadanie A4 (obojstranne) 0,16 € (0,20 € s DPH / obojstranne)

Doprava:

 • Prijazdné - dopravné náklady (paušál v rámci Bratislavy) 4,00 € (5,00 € s DPH)
 • Dopravné náklady (sadzba za km mimo Bratislavy) 0,32 € / km (0,40 € / km s DPH)
 • Parkovné podľa parkovacej politiky mestskej časti, v ktorej sa nachádza bytový dom

Naša spoločnosť sa riadi podľa cenníka uvedeného v prílohe uzatvorenej zmluvy o výkone správy.

Cenník vo forme PDF